PhDr. Marek Rímsky - absolvent odboru dejepis-archívnictvo na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Niekoľko rokov pôsobil v Archíve mesta Košice a v Štátnom archíve v Košiciach, je bývalým pracovníkom Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Vo všetkých týchto inštitúciách bol genealogický výskum súčasťou jeho pracovnej náplne. Je členom Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti, Association of Professional Genealogists (APG; Asociácia profesionálnych genealógov), CzechoSlovak Genealogical Society International (CGSI; Česko-Slovenská medzinárodná genealogická spoločnosť), Spoločnosti slovenských archivárov a Slovenskej historickej spoločnosti. Bol spoluatutorom Encyklopédie miest a obcí Slovenska (Lučenec: PS-LINE, 2005), členom redakcie šiesteho zväzku Biografického lexikónu Slovenska (Martin: Národný biografický ústav, Slovenská národná knižnica, 2017) a jedným z autorov, redaktorov a editorov Biografického slovníka slovenských archivárov (Bratislava: Spoločnosť slovenských archivárov, Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2023). V roku 2018 ako editor vydal rukopis Eduarda Krajňáka o prútikárstve z roku 1911 (KRAJŇÁK Eduard. Prutkárstvo. Košice: Vienala, 2018. ISBN 978-80-8126-159-6).

V roku 2008 sa zúčastnil na projekte Súpis slovacikálnych erbových listín pre Slovenskú genealogicko - heraldickú spoločnosť.

V roku 2019 spolupracoval na projekte pre New England Historic Genealogical Society, sídliacu v americkom Bostone, v štáte Massachusetts.

Od roku 2012 spracúva archívne dokumenty (jezuitiká) uložené v Centre spirituality Východ - Západ Michala Lacka, medzi ktorými našiel vzácny fragment českej Hlaholskej biblie zo začiatku 15. storočia.

Publikačná činnosť v oblasti genealógie a heraldiky:

2011. Netradičné názvy mesiacov v maďarčine. In Genealogicko-heraldický hlas. 2011, roč. 21, č. 1-2, s. 64. ISSN 1335-0137.

2011. Professor Jozef Novák´s 80 Year Anniversary. In Naše rodina/“Our Family“ (Quarterly of the Czechoslovak Genealogical Society International), 2011, Vol. 23, No. 3, p. 98- 99. ISSN 1045-8190.

2012. Pravda o košickom pôvode americkej herečky Angeliny Jolieovej. In Genealogicko-heraldický hlas. 2012, roč. 22, č. 1, s. 51-52. ISSN 1335-0137.

2015. Possibilities of genealogical research in Košice Region Archives. In Naše rodina/“Our Family“ (Quarterly of the Czechoslovak Genealogical Society International), 2015, Vol. 27, No. 3, p. 101 - 106. ISSN 1045 – 8190.

2016. Odryovci a ich erbová listina. In Genealogicko-heraldický hlas. 2016, roč. 26, č. 1, s. 24 - 34. ISSN 1335-0137.

2016. Oдријевци и њихова грбовна повеља. In Oцило, 2016, roč. 4, č. 9 – 10, s. 42 – 51.

Possibilities of genealogical research in Košice Region Archives. In East European Genealogist (Quarterly of the East European Genealogical Society), 2020, Vol. 28, No. 3, pp. 24 – 28.

2020. BRINDZA Peter – JAKUBČIN Pavol – MOŠTENAN Miroslav – RÍMSKY Marek. Oskár Formánek SJ. Košice: Dobrá kniha, 2020. ISBN 978-80-8191-277-1. (spoluatutor a editor)

2020. Pôvod a príbuzenstvo Eduarda Krajňáka. In Biografické štúdie 43. Martin: Slovenská národná knižnica – Národný biografický ústav, 2020, s. 116 – 138. ISBN 978-80-8149-142-9.

2022. Slovak Origin of Dave Grohl. In Naše rodina/"Our Family", 2022, roč. 34, č. 3, s. 108 – 112. ISSN 1045-8190.

Kontakt

+421 910 566 074 rodokmene.erby@gmail.com