PhDr. Marek Rímsky - absolvent odboru história a archívnictvo na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Niekoľko rokov pôsobil v Archíve mesta Košice a v Štátnom archíve v Košiciach. Je bývalým riadnym pracovníkom a naďalej externým spolupracovníkom Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Vo všetkých týchto inštitúciách bol genealogický výskum súčasťou jeho pracovnej náplne. Je členom Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti, Association of Professional Genealogists (APG; Asociácia profesionálnych genealógov), CzechoSlovak Genealogical Society International (CGSI; Česko-Slovenská medzinárodná genealogická spoločnosť), Spoločnosti slovenských archivárov a Slovenskej historickej spoločnosti.

V roku 2008 sa zúčastnil na projekte Súpis slovacikálnych erbových listín pre Slovenskú genealogicko - heraldickú spoločnosť.

Publikačná činnosť v oblasti genealógie a heraldiky:

2011. Netradičné názvy mesiacov v maďarčine. In Genealogicko-heraldický hlas. 2011, roč. 21, č. 1-2, s. 64. ISSN 1335-0137.

2011. Professor Jozef Novák´s 80 Year Anniversary. In Naše rodina/“Our Family“ (Quarterly of the Czechoslovak Genealogical Society International), 2011, Vol. 23, No. 3, p. 98- 99. ISSN 1045-8190.

2012. Pravda o košickom pôvode americkej herečky Angeliny Jolieovej. In Genealogicko-heraldický hlas. 2012, roč. 22, č. 1, s. 51-52. ISSN 1335-0137.

2015. Possibilities of genealogical research in Košice Region Archives. In Naše rodina/“Our Family“ (Quarterly of the Czechoslovak Genealogical Society International), 2015, Vol. 27, No. 3, p. 101 - 106. ISSN 1045 – 8190.

2016. Odryovci a ich erbová listina. In Genealogicko-heraldický hlas. 2016, roč. 26, č. 1, s. 24 - 34. ISSN 1335-0137.

2016. Oдријевци и њихова грбовна повеља. In Oцило, 2016, roč. 4, č. 9 – 10, s. 42 – 51.